Skjema

Standardisert søknad om seksjonering - forskrift

her finnes også link til skjema "søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning" samt "søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning"

 

Kriterier og vilkår

Du kan søke om seksjonering av eiendom dersom eiendommen består av ett gårds- og bruksnummer med bestående bygg eller nybygg med byggetillatelse. Bygningsmassen må bestå av flere bruksenheter (leiligheter eller næringsareal).

Ved seksjonering oppretter man et sameie som omfatter hele eiendommen med all bygningsmasse.

En eierseksjon består av en sameieandel i fast eiendom (alt som er felles) og en enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, dvs. bruksenheten. Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

 

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Om søknadsprosessen

r du hjemmelshaver til eiendommen, kan du sende en begjæring til kommunen om tillatelse til seksjonering. Opplys om:

  • eiendommens gårds- og bruksnummer
  • de enkelte seksjonenes formål
  • sameiebrøk for hver seksjon
  • vedtekter for sameiet

Benytt skjema for seksjoneringsbegjæring.

Vedlegg

  • Plantegninger
  • Situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres 
  • Egenerklæring om at lovens vilkår er oppfylt
  • Navneliste over beboere

Spørsmål?

Kontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Seksjonering av eiendom eller Spørsmål Reseksjonering av eiendom

Legg eventuelt med telefonnummer vi kan ta kontakt på.