Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Eier du to eller flere eiendommer (matrikkelenheter) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom.

  • Generelt om tjenesten

    Tema

    - Næringsvirksomhet
    - Bolig og eiendom
    - Plan- og næring

    Beskrivelse

    Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

    Målgruppe

    Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom eller mer enn én festegrunn

    Kriterier/vilkår

    • Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei
    • Det må foreligge en attest fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsplanen, kan kommunen nekte å utstede attest
    • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere
    • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

    Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


    Kartverket - tinglysing

    Partnere


    aaa
  • Lover og forskrifter
    Se 
    Matrikkellova § 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar
    Matrikkelforskriften Kapittel 10 Sammenslåing

    Lover

    Matrikkellova
    Tinglysingsloven

    Forskrifter

    Matrikkelforskriften

    ___
  • Skjema

    Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

    Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis dette medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Kartverket, tlf. 32 11 88 00, hvis du ikke har oversikt over dette. Kravet om sammenslåing sender du til kommunen.

    Skjema


    Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

    Vedlegg

    Attest fra kommunen

  • Saksbehandling

    Saksbehandling

    Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger og utsteder en attest hvis de finner at forholdene for sammenslåing er til stede. Hvis hjemmelshaver (som fester eller som eier) krever to festegrunner (festenumre) slått sammen, må vedkommende sende kopi av kravet til den/de andre hjemmelshaverne. Disse får en frist på to uker til å uttale seg. Krav om sammenslåing bør ikke sendes til tinglysingsmyndigheten før denne fristen på to uker er over.

    Det er kommunen som i eiendomsregisteret (matrikkelen) bestemmer hvilke bruksnummer/festenummer som skal bestå og hvilke som skal settes til historiske. Si i fra hvis du har ønsker knyttet til dette.


    I noen tilfeller videresender kommunen kravet ditt med attest til Tinglysingen hos Kartverket. Deretter tinglyses sammenslåingen elektronisk av kommunen. Kartverket avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og anmerker i så fall sammenslåingen i grunnboken.

    Klagemulighet

    Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  • Kontaktinformasjon

    Kontaktavdeling

    Avdeling:Plan, landbruk og drift
    Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
    Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

    Kontaktpersoner

    Navn:Elin Sneve
    Tittel:
    Epost:elin.sneve@balsfjord.kommune.no
  • Andre opplysninger
    Gyldig fra
    2009-05-27
    Gyldig til
    2020-01-15