Dersom tiltaket ikke er betinget av dispensasjon, skal saken behandles innen 12 uker jf. pbl § 21-7 første ledd. Saksbehandlingstiden forutsetter at søknaden er fullstendig og uten mangler. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.

Saksbehandlingstiden er 3 uker dersom det omsøkte tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig jf. pbl § 21-7 annet ledd. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt.

Der det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, men de øvrige vilkårene er oppfylt, skal søknaden fortsatt avgjøres innen 3 uker. Det er imidlertid viktig å merke seg at tillatelse i disse tilfellene ikke regnes som gitt, selv om vedtak ikke er truffet innen fristen jf. pbl § 21-7 tredje ledd.

Se for øvrig også byggesaksforskriften SAK10, kapittel 7.