Søknad med ansvar:
 
Riving av større bygg søkes med ansvarsrett. Det vil også kreve søknad dersom det kommer inn merknader fra naboer.
 

Tiltak som er søknadspliktige ihht pbl §20-4 kan du rive selv. Det gjelder frittliggende garsje og uthus i en etasje mindre enn 50 m2 grunnflate og mindre bygninger knyttet til jordbruk, skogbruk eller reindrift.

For andre rivetiltak kreves det at du knytter til deg ansvarlige foretak på samme måte som for bygging.

Dersom en bygning skal rives for å gi plass til en ny bygning, søkes det om riving samtidig som det søkes om oppføring av nytt bygg.

Se veileder for riving av bygg

Riving unntatt søknadsplikt

Byggesaksforskriften (SAK10) §4-1 lister opp tiltak som er unntatt fra søknadsplikt når det gjelder riving. Dette innebærer riving av mindre frittliggende bygning som ikke er benyttet til beboelse og hvor hverken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 15 m2 er unntatt søknadsplikt. Det samme er tilfellet ved riving av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde. Det er imidlertid en forutsetning at riving ikke er i strid med øvrige bestemmelser i pbl.

 
Spesielt for riving:
 
Gjelder søknaden riving (som nevnt i § 20-1e), skal søkeren varsle dem som har pengeheftelser i eiendommen. Erklæring om at dette er gjort skal følge saken.