Det har vært en lengre tids nedleggelse av aktive gårdsbruk i kommunen som er bekymringsfullt. I februar 2010 var rapporten til forprosjektet «rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune – Kartlegging av rekrutteringssituasjonen på gårdsbruk» ferdig utarbeidet klikk her for å lese rapporten.

geit  Hensikten med dette forprosjektet var i hovedsak å avdekke behovet for økt fokus på rekrutteringen til næringen og årsaker til den synkende rekrutteringen. Rapportens hovedkonklusjon var at rekrutteringssituasjonen på svært mange gårdsbruk er usikker. Det var en høy gjennomsnittsalder på informantene som kan indikere at mange driver gården lengre enn de ville ha gjort hvis de hadde en overtager. Rapporten gjorde det klart at det var behov for ekstra satsning på rekruttering til landbruket. På bakgrunn av dette ble det endelige prosjektet satt i gang nå i september 2011.

Rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune er et prosjekt hvor man skal satse på rekruttering til landbruket og problematikken rundt rekrutteringssituasjonen. Det er vanskelig å påvirke økonomien fra lokalt hold, derfor vil dette prosjektet fokusere på områder hvor det er mulig å oppnå positive resultater. Tiltenkte hovedsatsningsområder er fokus på generasjonsskifte innenfor familier, omsetning av gårdsbruk i det åpne markedet, begynnerpakke/støtte til nyetablerte bønder, hjelp med finansieringsordningene i forbindelse med nybygg og oppgradering av driftsbygg, utvikle sosialt og faglig nettverk, økt fokus på rådgivning og tilleggsnæringer som kan styrke økonomien i produksjonen. Spørsmålene vi ønsker å få svart på er; hvordan kan landbruket gjøres mest mulig attraktivt? Hvordan kan det tilrettelegge best mulig for de som driver i dag slik at de fortsetter å drifte gårdene? Hvordan kan det tilrettelegges for at utenforstående som ønsker å starte drift på en gård får det til? Hvordan kan vi tilrettelegge for at Balsfjord kommune skal også i fremtiden være en suksessfull landbrukskommune?

Balsfjord kommune, Nord-Norges største landbrukskommune- også i fremtiden!

Oppdateringer i forhold til prosjektet vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider under prosjektets fane. Det vil også bli lagt ut artikler og notiser som er relevante temaområder for prosjektet.