En tilsynsfører skal opprettes for det enkelte barn, og Balsfjord kommune har behov for tilsynsførere som kan være uavhengige støttepersoner for barn i fosterhjem.

Alle barn som er plassert i fosterhjem skal ha tilsynsfører, dette for å sikre at barnet blir godt ivaretatt i fosterhjemmet. En tilsynsfører har som sin ene viktige oppgave- uavhengig av særlige interesser barneverntjeneste, fosterforeldre og foreldre måtte ha – å følge med og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen følges opp. Som sin andre viktige oppgave har tilsynsfører ansvar for å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barneverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringene.


Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.

Dine arbeidsoppgaver
Tilsynsfører skal besøke fosterhjemmet minimum fire ganger i året à 5 timer og skal sende rapport til barneverntjenesten etter hvert besøk.
Barnet skal når som helst kunne ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

Ved tilsyn føres enesamtale med barn og samtale med fosterforeldre.

Målgruppe

Personer som kan være uavhengige støttepersoner for barn i fosterhjem

Kriterier/vilkår

Du må fremvise politiattest.

Du kan gjerne ha erfaring fra arbeid med barn, og det er viktig at du kan påta deg oppdraget for en lengre periode.

Du må ha en uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Ved valg av tilsynsfører skal det særlig legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til. Barnet gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges.

Tilsynsfører ved samvær

Barneverntjenesten er også i behov av tilsynsførere ved samvær der det foreligger grunnlag til å føre tilsyn mellom barn under offentlig omsorg og foreldre.

 

Annet:

Det vil bli gitt opplæring før oppstart.

 

Ta kontakt med Marita Løvli-Rognmo for nærmere informasjon.

e-mail: marita.lovli-rognmo@balsfjord.kommune.no

tlf: 957 00 432/ 777 22 096