Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Kunngjøring reguleringsplaner

Høring: søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Camp Tamok.

Lyngsfjord Adventure AS ønsker å utvide virksomheten med drift av Camp Tamok til fra 1. juli til 30.september 2020, og søker dermed om dispensasjon fra detaljregulering 5422-249 «Camp Tamok» og bestemmelse vedrørende hensynssone H520 Reindrift. Se vedlagt søknadstekst, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser for mer detaljer. 
  

5422-249 Plankart

Begrenset høring- endring av plan Rørbakk og Rognlia naustområde - gnr 79/1, 2, 3 og 7

Balsfjord kommune ønsker å foreta mindre endring av reguleringsplan «Rørbakk og Rognlia naustområde på gnr. 79/ bnr. 1, 2, 3 og 7» (plan ID 5422-242). I foreslått endring er det lagt inn egen byggegrense fra sjø. Per i dag gjelder bestemmelse i kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Byggegrense settes til 5 meter (se skisse og vedlagte plankart)

kartskisse

Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan Coop Nord, Mestervik

Planarbeidet er startet opp med bakgrunn i Coop Nord sitt ønske om å erstatte eksisterende drivstoffanlegg på 90/34 med et nytt anlegg på 90/127. Planarbeidet skjer i tilknytning til dagligvareforretningen i sentrum av Meistervik med den hensikt å fjerne eksisterende drivstofftank under bakkenivå for å etablere ny tank over bakkenivå. For å bedre tilgangen til forretningen og drivstoffanlegget ønsker forslagsstiller å flytte det nye anlegget til nevnte tomt øst for kommunal vei Oldervikneset. 

kunngjøring

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Bergneset kai- og industriområde.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres detaljreguleringsplan for Bergeneset kai- og industriområde, vedtatt i kommunestyret den 05.06.19, sak 44/19.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12 jfr forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker.  Eventuelle klager må innen 08.07.19 sendes til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Plankart Bergneset
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6