Det presiseres at regnskapet ikke er gjennomgått av revisor og derfor kan inneholde feil som må rettes. Vi har imidlertid ikke grunn til å anta at dette vil skje.

Bak dette resultatet ligger et merforbruk på rammeområdene på kr 2,3 mill, og merinntekt/besparelser på kr 6,1 mill på overordna nivå (i hovedsak merinntekt skatt/rammetilskudd og besparelser renter/avdrag). De fleste rammeområder holdt sine budsjettrammer og hadde mindreforbruk, mens det som forventet ble merforbruk på barnevern og fellesutgifter barnehage/skole.

I formannskapsmøte 9.april vil det komme en nærmere presentasjon av regnskapet.