Med virkning fra 1. januar 2017 er flere bestemmelser endret i skattebetalingsloven og skattebetalingsforskriften. Det gjelder blant annet reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav i skattebetalingsloven kap 9.

Endring av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene

Det er vedtatt at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene, med mindre innkrevingsmyndighetene har akseptert betaling med kontanter. Skatte- og avgiftskrav må dermed betales via kontobaserte løsninger eller med kontanter i bank.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-1.-januar-2017/id2524874/

Rettsgebyr

Rettsgebyret skal fra 1. januar 2017 fastsettes av departementet i forskrift. Tidligere fulgte størrelsen på rettsgebyret direkte av rettsgebyrloven § 1. Rettsgebyret endres fra kr 1 025 til kr 1 049.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regelendringer-fra-12.-januar/id2525496/

Ny skatteforvaltningslov

Fra 1. januar 2017 er ligningsloven erstattet med skatteforvaltningsloven.

De viktigste endringene med ny lov er:

·         ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt

·         skattyter får adgang til å endre egen fastsetting i 3 år

·         skattemyndighetene får adgang til å endre uriktige fastsettinger i 5 år

·         det innføres delvis nye regler om administrative reaksjoner (tvangsmulkt, tilleggsskatt, overtredelsesgebyr mv.)

·         utvidelse av klagerett og frister for enkelte tilfeller, for eksempel bindende forhåndsuttalelser (BFU)

·         felles begreper på tvers av skatteartene