Det er en økning i ledigheten med 23 personer sammenlignet med august 08, og like mange som forrige måned.

Bruttoledighet:

Det er nå 10 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 79 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 3 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:

Det er registrert 4 ungdommer (< 20 år).

Videre har vi registrert 10 langtidsledige og langtidsledigheten utgjør nå 14,5% av de helt ledige.

Personer med nedsatt arbeidsevne:

Det er registrert 122 personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere kalt yrkeshemmede), inklusiv ASVO-deltakere.

Oppsummering/kommentar:

Ledigheten fortsetter å øke kraftig og sammenlignet med august -08, er det  23 flere helt ledige arbeidssøkere eller en økning på 50%. Fortsatt er det 11 permitterte.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte NAV Balsfjord

OBS Denne pressemelding samt den vedlagte oversikten gjelder kun Balsfjord

Link til pdf-fil