Rådmannens oppgaver og ansvar:

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.
 
Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.

Rådmannens kjerneledergruppe består av rådmann, tre kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef.

Kommunalsjefer:

Helse og omsorg

kommunalsjef Rigmor Hamnvik - tlf 950 63 180

  • Kommunalsjefen er rådmannens forlengende arm innenfor enhetene helse- og familie, BBS, Boligtjenesten funksjonshemmede, Omsorgstjenesten Malangen, Hjemmetjenesten Nordkjosbotn og Laksvatn

Oppvekst og kultur

kommunalsjef Trude Bråthen - tlf 990 01 482

  • Kommunalsjefen er rådmannens forlengende arm innenfor oppvekst- og kultursektoren.  

Organisasjons- og samfunnsutvikling

kommunalsjef Lillian Pedersen - tlf 975 97 570

  • Kommunalsjefen har rådmannsansvar innen næring og utvikling, plan, landbruk og drift- byggforvaltning- og utbygging.