Rådmann: Rigmor Richardsen - rådmannen har for tiden permisjon.

Kst.rådmann: Einar Nøstvik Guleng - telefon 77 72 20 33 / 950 33 899

Adresse:
Rådmannen i Balsfjord
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Rådmannens oppgaver og ansvar:

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske system. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.
 
Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring, organisasjonsutvikling og langsiktig planlegging.  Arbeidsoppgavene gjenspeiler at kommunen har to hovedoppgaver; nemlig å være tjenesteprodusent og å være samfunnsutvikler.

Rådmannens kjerneledergruppe består av rådmann og to kommunalsjefer.

 

Kommunalsjefer:

Kultur og oppvekst -  kommunalsjef Lillian Pedersen - tel 77 72 20 28

Kommunalsjefen er rådmannens forlengende arm innenfor kultur og oppvekst. Skal ha fokus på å utvikle gode skole- og barnehage tilbud i tråd med nasjonale føringer.  I kultur og integreringsenheten er det fokus på å utvikle et godt kulturtilbud i bibliotek og kulturskole, samt et godt samarbeid med Voksenopplæring og Flyktningetjenesten.

Plan og utvikling - kommunalsjef Kjetil P Aasen - telefon 77 72 20 23

Kommunalsjefen har rådmannsansvar innen  utvikling, plan, landbruk og drift- byggforvaltning- og utbygging, i tillegg til økonomi- og interne tjenester. Digitalisering og IT ligger i porteføljen. Kommunalsjefen skal jobbe aktivt for at Balsfjord kommune er rustet til å møte samfunnsmessige endringer og utfordringer. På utviklingssiden jobbes det derfor både på tvers av hele kommunen og sammen med eksterne aktører. Sentrale områder er innovasjon og utvikling, utredninger og analyser.

Helse og omsorg - kommunalsjef  Rigmor Hamnvik - tel 77 72 20 50

Kommunalsjefen er rådmannens forlengende arm innenfor helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunalsjefen skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.