Planprogrammet er en arbeidsbeskrivelse som setter rammene for planarbeidet. Planprogrammet har vært på høring og kommunen har fått inn 6 innspill til planarbeidet så langt.

Planprogrammet som ble fastsatt av kommunestyret er noe endret som følge av innspill som er kommet inn. Endringene og tilføyelser er vist med blå skrift i planprogrammet.

Link til fastsatt planprogram og saksfremlegg der rådmannens vurdering av innspillene framgår.