Pris

Denne tjenesten er gebyrpålagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysning.  Se gjeldende betalingsregulativ.

Kriterier og vilkår

Søknaden kan kun fremmes av den eller de som er eier(e) av eiendommen(e). Med dette menes den eller de som er registrert som hjemmelshaver(e) til eiendommen(e) i grunnboken. Samtlige hjemmelshavere til samtlige eiendommer som skal avgi, eller motta areal må signere på søknaden.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker må det framlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e). En slik fullmakt må være datert og entydig.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsskjema
 • Gjenpart av nabovarsel og kvittering
 • Oppdatert basiskart i målestokk 1:1000
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
 • Kommunen gjennomfører ikke saken før alle pengeheftelser er ordnet opp i.
 • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til landmåler.
 • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen
 • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
 • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens §33.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Om søknadsprosessen

 1. Bestill naboliste fra servicetorget.

 2. Fyll ut og send ut nabovarsel ut fra mottatt naboliste. Det skal også vedlegges et situasjonskart som viser ønsket grense i utsendelsen.

 3. Fyll ut skjemaet «opplysninger gitt i nabovarsel»

 4. Fyll ut skjema «kvittering for nabovarsel»

 5. Fyll ut søknadskjemaet og send til kommunen. Husk at alle eiere av de berørte eiendommer må signere søknadskjemaet.

  Vedlegg som skal medfølge søknad:

 6. Kart som viser ønsket grense

 7. Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel

Når søknaden er godkjent går saken videre til landmåler som oppretter en sak.

Hvis ikke erklæring om pantefrafall eller erklæring fra innehavere av registrert urådighet er sendt sammen med søknaden, må disse sendes inn nå.

Når det er ulike eiere på de involverte eiendommene, må skjemaet «erklæring om arealoverføring» fylles ut og sendes til landmåler.

Fristen løper ikke i påvente av disse dokumentene.

Kommunen gjennomfører ikke saken før pengeheftelsene er ordnet opp i.

Heftelser på eiendom

Grunnboksutskrift for din eiendom kan bestilles via kartverkets innsynsklient http://www.seeiendom.no/

Skriv «GNR/BNR, Kommunenavn» i søkefeltet.

Trykk på eiendommen din når den dukker opp i kartet og vis mer informasjon om eiendommen.

Her kan man enten bestille utskrift (gebyr), eller man kan velge å vise grunnboksinformasjon direkte på nett (gebyrfritt).

Spørsmål?

ontakt Plan og forvaltning

Besøksadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes

Send oss e-post postmottak@balsfjord.kommune.no

Skriv i emnefeltet: Spørsmål Arealoverføring

Legg eventuelt med telefonnummer vi kan ta kontakt på.