Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er inntatt i vedlagte V-0723 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021. Bestemmelsene og annet informasjonsmateriell kan hentes på Kulturdepartementets nettside www.anleggsregisteret.no, og en utfyllende liste over publikasjoner og veiledere finnes på www.kud.dep.no/idrettspublikasjoner. Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjonene fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon via nettsiden www.publikasjoner.dep.no.

Det er foretatt endringer i regelverket for tilskuddsordningen som vil ha betydning for kommende søknadsperiode.

De endringene vi spesielt vil gjøre oppmerksom på er:

• 2.6.1 Generelle tilleggselementer

Se spesielt endringene som omhandler garderobar

• Nytt vedlegg 5

Vær oppmerksom på endringer i definisjonene Ifølge liste Deres ref Vår ref 21/3055-1 Dato 23. juni 2021Side 2

Det forutsettes at spørsmål vedrørende tilskuddordningen i hovedsak rettes til fylkeskommunene.

 

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Alice Catriona Boyd

seniorrådgiver