DH 5f 8Dp 4eviwoMekoAAAAASUVORK 5CYII=

E6 Olsborg-Heia er en strekning med behov for utbedring og standardheving.
Hensikten med reguleringsplanen er å gi grunnlag for breddeutvidelse av
eksisterende veg.
Strekningen som skal reguleres er ca. 24 km, fra og med kryss til Høgtun til og
med kryss til Sagelvvatnet (fv. 296), i en bredde på opptil 20-30 meter på hver
side av vegen. Planprosjektet skal også finne areal til massetak i nærområdet.
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 25.
august 2014. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen,
Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller med e-post til firmapost-nord@
vegvesen.no. Har du spørsmål, kan du også kontakte Tone Hugstmyr Woie på
telefon 77 61 76 30 og e-post tone.hugstmyr-woie@vegvesen.no.
Informasjonsmøte vil bli arrangert på Takelvdal grendehus i august før høringsfristen.
Dato og tidspunkt vil bli annonsert.
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen
blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.