utredning, rådgivning og behandling innenfor flere fagområder deriblant:

  • Afasi og andre språkvansker
  • Stemmevansker
  • Svelgvansker
  • Uttalevansker
  • Tilpasning av kommunikasjonshjelpemidler
  • Nevrologiske lidelser som Parkinson, Huntington MS med mer.  
  • Taleflytvansker

Hvordan få logopedhjelp:

Ved sykdom eller lyte kan HELFO dekke kostnadene ved logopedoppfølging.

For at søknaden til HELFO skal innvilges trenger man henvisning til logoped fra fastlege eller spesialist.

Henvisningen må stadfeste

  • At pasienten har behov for behandling hos spesialist
  • At årsaken til behovet er grunnet i sykdom / lyte

Henvisningen sendes til enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitering, Balsfjord kommune.

For mer informasjon ta kontakt med enhet Psykisk helse, Rus og ReHabilitering, ved koordinator May-Tove Johansen tlf 77 72 21 62, eller logoped Hogne Jensen på tlf 991 68 021 eller på post@tromsologopedtjeneste.no .