Kommunen har avdekket en del gjengående feil som vi vil sette inn ekstra ressurser for å rette opp i. Vi beklager dette.

Dette gjelder følgende:

 • Landbrukseiendommer

Alle landbrukseiendommer i Balsfjord kommune vil få en ny gjennomgang av grunnlaget. Vi ber derfor om at alle som har merknader vedrørende landbrukseiendommer avventer disse til ny skatteseddel med endring er sendt ut. Hvis grunnlaget fortsatt viser feil, må det rettes skriftlig henvendelse til kommunen.

 • Verdiberegning(m2-pris)

  Aldersfradrag er fjernet, som betyr at det ikke lenger differensieres ut i fra bygningens alder, men fastsettes ut i fra sjablongverdier jf. kapittel 7 i takseringsreglene for eiendomsskatt i Balsfjord kommune 2017-2026. Derfor har mange fått en økning i m2-prisen, særlig eldre boliger/fritidsboliger. Verdiberegningen sammen med vurderings-/skjønnsfaktorene utgjør eiendomsskattetaksten. Selve fastsettingen av verdiberegningen kan ikke påklages, se neste punkt for vurderings/skjønnsfaktor.

 • Vurderings/skjønnsfaktor

  Her må administrasjonen i dialog med sakkyndig nemnd for å få klarlagt hvilke skjønnsvurderinger som er lagt til grunn for faktorverdiene(ytre-/indre-/sone-faktor). Viser til kapittel 6 i takseringsreglene for eiendomsskatt i Balsfjord kommune 2017-2026.

  • For å få gjennomført en eventuell korreksjon må det sendes inn skriftlig klage. En typisk korreksjon vil f.eks. være ny verdivurdering av boligens tilstand.

   Alle klager behandles jf. kapittel 13 i takseringsreglene for eiendomsskatt i Balsfjord kommune 2017-2026.

   Enkelte skattesedler som har hatt korreksjon tidligere kan ha fått feil beløp, de det gjelder får tilsendt ny skatteseddel fortløpende.

 • Rene faktafeil (som f.eks. feil i boligareal, tomteareal/grenser o.l.)

  Dette er feil som er vanskelig og unngå, og som alltid vil kunne forekomme. Opplysningene hentes fra matrikkelen. De som oppdager slike feil, bes henvende seg skriftlig til kommunen med dokumentasjon som begrunner feil, for å få dette rettet opp jf. kapittel 13, punkt 1, i takseringsreglene for eiendomsskatt i Balsfjord kommune 2017-2026.

 • Sonefaktor

  Fradraget for nye områder som NVE har avdekket, er ikke tatt hensyn til i denne omgang. De eiendommene dette gjelder vil få tilsendt ny skatteseddel når endring er foretatt. Tamokdalen og andre områder som har hatt dette tidligere har fått det videreført. Men endringer her kan også forekomme som følge av evt. nye politiske vedtak.

 •  Fritak

  Alle som har fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven, har allikevel fått seddel med eiendomsskatt for informasjon om eiendommens verdi, jf. lovens § 15. De vil ikke få faktura, og skatteseddelen er kun til orientering. Gjelder f.eks. statlige/kommunale eiendommer, forsamlingshus, kirker og kirkegårder, lag og foreninger o.l.

  Andre som tidligere har fått innvilget fritak må søke om dette på nytt, da fritak utenom §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven kun gjelder for inneværende takseringsperiode.

 • Vedlegg til skatteseddel er kun ment som veiledning for hvordan du skal lese seddelen. «Opplysninger – eiendomsskatt» med beløp «5264» er derfor kun et eksempel, og ikke et beløp som skal betales i tillegg til vedtatt eiendomsskatt på selve skatteseddelen.

 • Klagefrist

  Klagefristen er satt til 1.oktober men klager som kommer inn etter denne dato vil ikke bli avvist. Alle bør om mulig forholde seg til fristen. Ny beskjed om siste frist vil komme senere.

 • Promille

  Promillesatsen for eiendomsskatt vedtas årlig av kommunestyret og kan variere fra 2 promille til 7 promille. Promillesatsen for 2018 fastsettes i budsjettmøte i desember 2017.

På grunn av den store pågangen og for at du skal slippe å vente unødvendig lenge vil kommunen åpne for treffetid på Rådhuset med muligheter for gjennomgang av grunnlaget, matrikkelinformasjon m.m.

Avtaler må gjøres på forhånd ved å sende e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller ringe sentralbord tlf 77 72 20 00.

Spesifiser med navn, telefonnummer/e-postadresse og gnr/bnr på eiendommen(e) det gjelder.

Treffetid vil være i ukene 34 – 35 – 36 – 37 på eget møterom på Rådhuset, fra tirsdag til torsdag mellom kl. 09.30 – kl. 14.00.

Følgende må gjøres klart på forhånd og tas med til avtalen:

 • Dokumentasjon som begrunner feil i eiendomsskattegrunnlaget, f.eks: byggetegning, skylddeling, takstrapport.

For de som ikke har mulighet til personlig oppmøte settes det opp ringelister. Disse vil bli fulgt opp fortløpende og i prioritert rekkefølge.

Ellers henviser vi til vår hjemmeside www.balsfjord.kommune.no for tidligere utsendt informasjon vedrørende eiendomsskatt.