I Balsfjord er det nå registrert 109 helt ledige arbeidssøkere, 55 flere enn for 1 år siden. I Lyngen er det 58 helt ledige, 18 flere sammenlignet med tall for 1 år siden, og i Storfjord 32, 16 flere enn i fjor.

Bruttoledighet:

Det er nå 33 personer som deltar i ulike ordinære arbeidsmarkedstiltak. Totalt er 232 arbeidssøkere uten ordinært arbeid (summen av antall helt ledige og personer på ordinære tiltak) og bruttoledigheten utgjør dermed 4,5 % av arbeidsstyrken.

Ungdom/langtidsledige:

Det er registrert 13 ungdommer som er helt ledig (< 20 år)!

Videre har vi registrert 13 langtidsledige og langtidsledigheten utgjør nå ca 6,5% av de helt ledige.

Yrkeshemmede:

Det er registrert 249 personer med nedsatt arbeidsevne (tidligere kalt yrkeshemmede).

Oppsummering/kommentar:

Ledigheten øker fortsatt  mest i Balsfjord: en fordobling eller 54 flere siden februar -08! og, de største endringer innenfor bygg og anlegg,industriarbeid samt reiseliv og transport.

I Lyngen er det mange permitterte.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger selv på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. Ta gjerne kontakt dersom det ønskes bistand.

Arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV kan kontakte undertegnede!

Vedlegg - utviklingen på arbeidsmarkedet

Leen Berger

NAV-leder Storfjord