NaustLes mer om dette i plan- og bygningsloven § 20-2 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 3. Balsfjord kommune har egne regler i arealplanen og i reguleringsplaner.

Oppføring av naust må være i samsvar med reguleringsformålet i gjeldende plangrunnlag. Dersom dette ikke er tilfelle, kreves dispensasjon fra arealformålet jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Videre vil naust stort sett oppføres i 100-metersbeltet langs sjøen jf. pbl § 1-8. Tillatelse er da betinget av dispensasjon.

Det kan også være aktuelt å sende saken på høring til sektormyndigheter som kan tenkes å bli berørt av tiltaket jf. pbl § 19-1 og pbl § 21-5.

Link til blanketter: http://byggeregler.dibk.no/blanketter

Komplett søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2

Blankett nr

·         Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen

Søknadsblankett

5153

Gjenpart nabovarsel

Naboer og gjenboere skal varsles. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes inn før fristen for nabomerknader er utløpt.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1

 

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1

·         Søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, evt. tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger.

Komplett søknad i 1 eksemplar skal inneholde (jf. SAK10 § 5-4):

Blankett nr

Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søker

5174, 5175 evt 5159 og 5160

Gjenpart nabovarsel

Merk! Søknaden kan ikke sendes inn før frist for nabomerknader er utløpt. Nabovarsel er ikke nødvendig for innvendige arbeider.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Gjennomføringsplan

med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene

5185

Søknad om ansvarsrett

for prosjekterende, utførende og evt. kontrollerende med relevant dokumentasjon

5181 og evt. 5159 og 5160 eller 5184

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1

 

 

Selvbygger

Du kan stå som ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, dvs ha personlig ansvarsrett for søknadspliktig byggetiltak.

Les mer om selvbyggertiltak her.