Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som

skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Under følger viktig informasjon til kommunen om frister og krav for å søke om støtte. Vi ber dere lese denne nøye.

Les om tilskuddet på BUFDIR sin side. Her finnes regelverk og annen nødvendig informasjon. Søknadsfristen vil kunngjøres senere.

Kommunalsjef Karin Berger er Balsfjord kommunes kontaktperson.