Formålet med arbeidet er å synliggjøre hvilke områder som er særlig viktig for friluftsliv, tilgangen og kvaliteten på disse. Arbeidet skjer i samarbeid med Statens kartverk, kommuner og friluftsråd.

 

Kartleggingen vil gi oss kunnskap som er viktig i forvaltningen av friluftslivsområdene for å sikre allmennheten tilgang til gode og varierte friluftsopplevelser.  Fylkeskommunen har en sentral oppgave i å sikre, styrke og videreutvikle befolkningens muligheter til friluftsliv. Allemannsretten er unik for Norden. Den er en vesentlig del av kulturarven og sentral i folkehelsearbeid. Det er behov for kartlegging og verdsetting av viktige friluftslivsområder for å bedre kunnskapsgrunnlaget for regionalt og lokalt arealplanarbeid.

Gjennom kartleggingen får vi oversikt over status, bruken av området, hvor det er behov for ulike typer tilrettelegging, behov for å sikre adkomst osv. Kartleggingen vil danne grunnlag for å utarbeide løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner lokalt og regionalt. God og trafikksikker adkomst til ulike typer friluftslivsområder, er ofte en nøkkelfaktor.

Arbeidet skjer i samarbeid med Statens kartverk, kommunene og friluftsråd. Kommunene og friluftsrådene har en sentral rolle i å framskaffe og organisere informasjonen om de aktuelle områdene. Lokale arbeidsgrupper i kommunene og lokalkjente vil bidra med kunnskap om områdene og bruken av disse. Gruppene er tilknyttet en kontaktperson i kommunes administrasjon. Arbeidet vil i stor grad følge veilederen Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (Håndbok 25-2004) utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. 

Resultatet av kartleggingen skal presenteres på digitale kart utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal standard i regi av Statens kartverk. Kommuner, friluftsråd og aktuelle samarbeidspartnere vil få tilgang på dataene og bruke det som beslutningsgrunnlag i arealplanarbeidet.

Håndbok 25-2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, Direktoratet for naturforvaltning

Ishavskysten friluftsråd gjør arbeidet for medlemskommunene sine, og er kommet langt i vår friluftsregion. Utkast for verdivurdering av Balsfjord kommune er snart ferdig. Det er derfor bestemt at Malangshalvøya skal være pilotområde, og det tas sikte på en web-versjon av verdivurderinga i løpet av september. Deretter vil det bli utprøvd ulike løsninger med illustrasjoner og informasjon.

Friluftsrådet har hatt kontakt med mange lokale ressurspersoner i dette arbeidet. Det er viktig med mye og god informasjon.  Ta kontakt med Ishavskysten friluftsråd dersom du har informasjon eller synspunkter på dette snarest mulig.

 

Link til Ishavskysten

eller e-post: post@ishavskysten.no