Tilskudd til tettere planting.

les mer: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/nyhetsarkiv/eiendom-og-skog/tilskudd-til-tettere-planting-videref%C3%B8res

 

Oversikt over miljøverdier, kulturminner, reindriftsinteresser o.l. på din eiendom:

les mer: https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache

 

Informasjon om skrantesjuke på hjortevilt.

les mer: https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/