Plan- og bygningsloven har bestemmelser om plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. Hvorvidt plassering av slike tiltak er søknadspliktige eller ikke, avhenger av hvor lenge de skal stå.

Dersom tiltaket skal stå inntil 2 måneder

Dersom midlertidige tiltak skal stå i inntil 2 måneder og er i samsvar med plan, er tiltaket unntatt søknadsplikt jf. pbl § 20-3. Tiltakshaver har imidlertid ansvar for at tiltaket er i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidige tiltak i inntil 2 år

Dersom det midlertidige tiltaket skal plasseres i et tidsrom inntil 2 år, kreves søknad og tillatelse jf. pbl § 20-2. Tiltakshaver kan selv stå som ansvarlig for tiltaket, og har ansvar for at tiltaket er i tråd med plan- og bygningsloven og planer.

Plassering av midlertidige tiltak lengre enn 2 år

Dersom tiltaket skal stå i mer enn 2 år, anses det ikke som midlertidig, men som permanent. Det vil da bli behandlet etter pbl § 20-1.