Melding om vedtak samiske natur- og gårdsnavn i Tromsø kommune ett naturnavn i Balsfjord kommune.pdf

samisk navn på Andersdaltind

Klage

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første

ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre

uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved

offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De

som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det

er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er

avgjort.

Eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk

med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller

navneledd klagen gjelder.

 

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker

ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt

klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.