Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes kommunen hvor hogsten skal foregå seinest 3 uker før hogsten skal settes i gang. Har kommunen ikke gitt svar på meldinga innen 3 uker fra den dagen da meldinga kom fram, kan det meldte tiltaket settes i verk i samsvar med reglene som gjelder etter skogloven. All skog i Troms er definert som vernskog.

 

Meldeskjema for hogst i Balsfjord