Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
 
Mandag 26. oktober åpnet 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning.
 
800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud: Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne som bemanner den skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp skal telefontjenesten lose vedkommende til rett instans.
 
Lenke til NAV-side om økonomirådstelefon: http://www.nav.no/Arbeid/216404.cms
 
Lenke til NAV-side om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning: http://www.nav.no/Familie/Sosiale+tjenester/Sosiale+tjenester/87499.cms