Selvbygger

Du kan stå som ansvarlig for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom, dvs. ha personlig ansvarsrett for søknadspliktig byggetiltak. Du må sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven samt underliggende regelverk.

En selvbygger?Personlig godkjenning kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele, eller deler av, arbeidet, mens du har hjelp av et firma til søking og prosjektering av tiltaket.

Byggetiltaket må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet. Videre må tiltaket være til eget bruk. Eksempler på slike tiltak kan være:

  • Enebolig/fritidsbolig
  • Deler av bolig/fritidsbolig
  • Grunnmur
  • Innvendige arbeider

Se nærmere byggesaksforskriften SAK10 § 6-8, og dens veiledning.

Unntak fra søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad om tillatelse. Merk likevel at tiltaket må være i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Det innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes.

Les mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-3 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 4, samt veiledningen til denne. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har laget et sammendrag knyttet til unntak fra søknadsplikt.

 

Søknadspliktige tiltak forestås av tiltakshaver

Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak. Les med om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-2 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 3

Komplett søknad i 1 eksemplar etter plan- og bygningslovens § 20-2:

  • Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningslovgivningen

 

Blankett nr

Søknadsblankett

5153

Gjenpart nabovarsel

Naboer og gjenboere skal varsles. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Søknaden kan ikke sendes inn før fristen for nabomerknader er utløpt.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

med redegjørelse for hvordan disse evt blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1

 

Tiltak som er søknadspliktige og krever bruk av ansvarlige foretak.

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.

Les mer om dette i plan- og bygningsloven pbl § 20-1 og byggesaksforskriften SAK10, kapittel 2.

Om ansvar i byggesaker, se pbl § 22 og § 23.

Søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1

  • Søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker, evt. tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger.

Komplett søknad i 1 eksemplar skal inneholde (jf. SAK10 § 5-4):

Blankett nr

Søknadsblankett inkl. ansvarsrett for søker

5174, 5175 evt 5159 og 5160

Gjenpart nabovarsel

Merk! Søknaden kan ikke sendes inn før frist for nabomerknader er utløpt. Nabovarsel er ikke nødvendig for innvendige arbeider.

5155 og 5156

Eventuelle merknader fra naboer

Med redegjørelse for hvordan disse evt. blir tatt hensyn til.

 

Situasjonsplan

Kreves bare for utvendige tiltak. Kartet må være av ny dato, og kan bestilles hos kommunen

 

Tegninger/beskrivelse

Plantegning i målestokk, f.eks. 1:100 og beskrivelse/monteringsanvisning for installasjonen

 

Gjennomføringsplan

med oversikt over ansvarsområder inndelt i godkjenningsområder og etter tiltaksklasser, kontrollområder, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene

5185

Søknad om ansvarsrett

for prosjekterende, utførende og evt. kontrollerende med relevant dokumentasjon

5181 og evt. 5159 og 5160 eller 5184

Uttalelser eller avgjørelse fra andre myndigheter

 

Evt. Søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon, kreves det begrunnet søknad, jf. Pbl § 19-1