Det er færre kvinner enn menn som er arbeidsledige i Balsfjord (19 kvinner og 56 menn). I tillegg er det registrert

23 delvis ledige i januar 2015.

Arbeidsledigheten i Troms er nå på 2,4 prosent, mens gjennomsnittet for resten av landet ligger på 3,1 prosent.

Tiltak

Til sammen 11 personer deltar på ulike ordinære arbeidsmarkeds- og formidlingstiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og arbeidsmarkedsopplæring (AMO).

Størst ledighet blant ungdom

33 (eller 44%) av de som er helt ledige i Balsfjord er «ungdom» under 30 år. Ledighetstallene for Troms viser samme tendens med størst ledighet blant ungdom..

Oppsummering/kommentar:

Arbeidsledigheten i Balsfjord er nå på 2,8 %, noe som er normalt for denne periode.

De fleste av de helt ledige i Balsfjord finner vi innen følgende yrkesgrupper: reiseliv/transport, bygg og anlegg og industriarbeid. I Troms rapporterer man om fortsatt gode tider i bygg- og anleggsbransjen. Innen helse, pleie og omsorg har det derimot vært en økning i ledigheten.

Stadig flere arbeidsgivere registrerer ledige stillinger på nav.no og finner ledigmeldt arbeidskraft i NAVs database over arbeidssøkere. NAV Balsfjord formidler arbeidskraft til alle typer stillinger og vikariater, og arbeidsgivere som ønsker nærmere orientering om NAV som samarbeidspartner, er velkommen til å kontakte NAV Balsfjord.

Til slutt kan nevnes at NAV Balsfjord i samarbeid med NAV Storfjord skal ha et Jobbsøkerkurs med oppstart 23. februar. Det lokale NAV-kontoret kan kontaktes.

NAV Balsfjord