Til aktuelle høringsinstanser

 

På vegne av Lakselvdal skytterlag, gir vi med dette, i samsvar med § 12-8 i Plan- og bygningsloven (Pbl), melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

 

Privat detaljregulering (Pbl § 12-3) for Lakselvdal skytebane i Balsfjord kommune.

 

Området foreslås i hovedsak regulert til skytebane og LNFR-område (Pbl § 12-5). Området er vist som Idrettsanlegg (skytebane) og LNFR i kommuneplanens arealdel.

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som er vedlagt denne e-posten.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Børre Pedersen, tlf: 905 64 933

 

Eventuelle kommentarer kan sendes til: post@rpr.no innen 24.07.2017

 

Det blir også anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i kommunen. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i planutvalget og kommunestyret.

 

Last ned planprogram HER