Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystsonen. Hovedproblemstillingen er hvordan man kan legge til rette for næringsutvikling samtidig som det tas hensyn til ikke-kommersielle interesser som naturmangfold, kulturminner, landskapsopplevelser og rekreasjonsmuligheter.

Det er utarbeidet et planprogram som har vært på høring og det er meldt oppstart for planarbeidet. Fristen for innspill var 10.mars, og det har kommet inn omkring 17 innspill. Mye av dette er nyttig informasjon om fiskeplasser og verdifulle områder og det har kommet konkrete innspill om ny arealbruk i sjø, blant annet forslag til 29 nye havbrukslokaliteter.

Alle innspillene skal nå gjennom en vurdering. Planprogrammet skal justeres dersom det er behov for det, og fastsettes av kommunestyrene i hver av de fem kommunene. Det er forventet at vedtak blir gjort i løpet av mai. Videre skal innspill om ny arealbruk vurderes gjennom konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, og et forslag til plankart og planbeskrivelse med bestemmelser skal utarbeides. Det forventes at planforslaget kommer på høring i løpet av høsten 2014.

For mer informasjon, ta kontakt med: