Det er ikke gjort endringer i planene, og det er de samme planene som ble vedtatt i 2014 som nå kunngjøres.

I hht plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres det at detaljregulering for Smedvika hyttefelt, på gnr 89 bnr 41, ble vedtatt i kommunestyret den 30.04.2014, sak 34/14.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens §28. Etter forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Saksdokumenter:

Saksfremlegg med vedtak (Særutskrift)