Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere kommunens planbehov i planperioden. Etter en vurdering av de ulike utfordringer og utviklingstrekk i kommunen, er det lagt frem en matrise med oversikt over planbehovet og planprioriteringene for det fireårige planperioden (2016-2019). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien kan lastes lese her: Planstrategi 2016-2019

Saksfremlegg og kommunestyrets behandling: Særutskrift