Endring gjelder omregulering av deler av eiendom gnr/bnr 29/18 fra forretning og kontor til formål bolig, forretning og kontor (totalt 0,5 daa). Eiendommene gnr/bnr 29/21 og 29/281 fra formål forretning og kontor, til formål bolig.

Bestemmelsene oppdateres slik at området på gnr/bnr 29/18 som får formål bolig, forretning og kontor blir benevnt som BFK i planbestemmelsene. Gnr/bnr 29/21 og 29/281 blir i bestemmelsene lagt inn som B – boligbebyggelse.

Vedtak:

Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14, andre ledd og Balsfjord kommunes delegasjonsreglement (pkt. 6.2.1.17) gjør administrasjonen følgende vedtak:

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas endring av plan for Nordkjosbotn sentrum, plan ID 1933-237, i henhold til plankart datert 12.09.2018 og planbestemmelser datert 07.09.2018.

Vedtak gjelder endring av formål fra forretning og kontor til formål bolig, forretning og kontor på 0,5 daa av gnr/bnr 29/18, samt endring av formål fra forretning og kontor, til formål bolig på gnr/bnr 29/21 og 29/281.

Vedlegg:

Vedtak

gjeldende bestemmelser

revidert plankart 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker

Klagen sendes til:

E-post: postmottak@balsfjord.kommune.no eller

Brev: Balsfjord kommune
Plan, landbruk og drift
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes.