Endringen omfatter endring av formål på gnr 91 bnr 46 fra offentlig- til boligformål. I tillegg er det gjort små justeringer i plankartet, slik at det stemmer overens med tidligere vedtak gjort i forbindelse med vedtatt plan for gang- og sykkelvei i Meistervik.

Planbestemmelsene vil være uendret. 

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven § 14- 12 vedtas endring av plan for Meistervik boligfelt, plan ID 1933-141, i henhold til plankart datert 18.05.2018.

Vedtaket gjelder endring av formål på gnr 91 bnr 46, fra offentlig formål til boligformål.

Vedtak, gjeldende bestemmelser og revidert plankart kan sees under:

Vedtaket kan påklages innen 3 uker.

Klagen sendes til:
* E-post til post@balsfjord.kommune.no eller
* Brev til Balsfjord kommune, Plan, landbruk og drift, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.