Innspill

Uttalelser må påføres følgende tittel: «Innspill til planforslag: Kommuneplanens arealdel 2022-2032» og sendes skriftlig på e-post til: postmottak@balsfjord.kommune.no eller vår postadresse: Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes innen 30.06.2022.
 

Plandokumenter:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Planprogram - kommuneplanens arealplan
Saksfremlegg førstegangsbehandling
Konsekvensutredning
Balsfjord kommuneplan - plankart
Balsfjord kommuneplan - hensynssoner - reindrift
Balsfjord kommune - kjærneområder - landbruk
Balsfjord kommuneplan - aktsomhet - fareområder
Balsfjord kommuneplan - støysoner