Har du mottatt varsel om feiing, men ikke fått feid er årsaken i de fleste tilfellene at det ikke finnes godkjent takstige. 

Brannsjefen kan ikke pålegge feieren å feie der det ikke finnes godkjent stige, dette med bakgrunn i krav til sikkerhet for feierne.  Dette medfører likevel ikke at feieavgiften bortfaller.

Krav til godkjent takstige og løs stige:

Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.

Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.

Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.

Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.

Krav ved flere piper:

Har bygningen flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe eller gangbru mellom pipene.

Krav til piper med høyde 1,2 meter over tak:

Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.