Balsfjord kommune prioriterer
Virksomheter som dokumenterer tap relatert til pandemien i en gitt periode - av ekstern regnskapsfører eller revisor
Virksomheter som kan dokumentere ekstra kostnader relatert til pandemien i en gitt periode– av ekstern regnskapsfører eller revisor
Tildeling vurderes forholdsmessig ut fra størrelse på virksomheten, men kan gis anslagsvis inntil 50% av dokumenterte ekstra kostnader/tap, maksimalt kr 100 000,- pr virksomhet
Lag/foreninger som ikke er har fått støtte tidligere kan ved dokumentert tap tildeles inntil kr 48 000,- 
 
Kriterier for utlysningen
Søkere må være registrert i Balsfjord kommune med eget organisasjonsnummer
Opplysninger og dokumentasjon i søknaden legges til grunn for behandling
Det kan ikke søkes om samme periode flere ganger
Reelt dokumentert tap kompenseres i noen grad
Dokumentasjonskrav;
o Lokale virksomheter; regnskapsrapporter fra sammenlignbare perioder, samt bekreftelse fra ekstern regnskapsfører eller revisor
o Lag/forening; synliggjøre tap ut fra regnskap fra sammenlignbare perioder
 
Søknadene gjøres i portalen regionalforvaltning.no, gjennom den nasjonale notifiserte ordningen. Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte og nasjonal notifisert ordning, MÅ oppgi all støtte mottatt for de tre siste år fra søknadsdato.
 
Departementet forventer at kommunene tilder midlene raskest mulig. Søknadene behandles derfor av formannskapet 28.april 2022, og søknadsfrist settes dermed til 03.april 2022. Opplysninger som gis i søknaden er i utgangspunktet offentlig. Ordningen lyses ut på kommunens hjemmeside og i Nye-Troms. 
 
Det er anledning for søkere å klage på tildeling. Når tilskuddsposten er avgrenset medfører det at en må avvente klagefrist, før en kan foreta utbetaling. Klage som eventuelt imøtekommes, vil påvirke andel av tilskudd til øvrige søkere. Denne reservasjonen tas inn i vedtak til den enkelte.
 
Kontaktperson; kommunalsjef Lillian Pedersen, 975 975 70, lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no