sanner_kmd_illustrasjonsfoto_artikkel1_1200x628px_500x262.jpgKommunereformen ble enstemmig vedtatt av Stortinget i juni 2015, og legger opp til omfattende kommunesammenslåinger. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Hvorfor en ny kommunereform?

Det er 50 år siden forrige kommunereform. Siden den gang har kommunene fått flere og mer komplekse velferdsoppgaver. For at kommunene skal stå bedre rustet til å håndtere de oppgavene de har i dag, samtidig som de har kraft til å møte morgendagens utfordringer, har regjeringen tatt initiativ til en ny kommunereform.

Regjeringen har følgende mål for kommunereformen:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Les mer om målene for kommunereformen her

Hvordan jobber vi med kommunereformen i Balsfjord kommune?

Regjeringen har lagt til rette for en bred og grundig prosess rundt kommunereformen. Det nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan diskutere hvilke kommuner de eventuelt ønsker å slå seg sammen med. Balsfjord kommune er i dialog med fire andre kommuner om en mulig sammenslåing. Disse er:

  • Karlsøy
  • Lyngen
  • Storfjord
  • Tromsø

I desember 2015 tar kommunestyret stilling til om vi skal gå videre i prosessen med kommunene nevnt ovenfor, eller fortsette som en egen kommune etter dagens modell.

Les mer om arbeidet med kommunereformen i Balsfjord kommune her