Målgruppe og mandat

Kommunepsykologen jobber i hovedsak forebyggende og med lavterskelarbeid, opp mot barn og unge fra 0 til 23 år og deres familier.

I dette ligger et individ- og folkehelserettet fokus. På individnivå tilbys kartlegging og behandling til barn og unge som opplever psykiske vansker, samt veiledning til foreldre. Psykiske vansker inkluderer bl.a. angst, depresjon, rusproblematikk og vansker i forhold til familie, skole og det sosiale. Ved behov kan kommunepsykologen henvise til rette instans.

I tillegg tilbys veiledning til ansatte i skoler og barnehager, og andre som jobber med barn og unge i alderen 0 – 23 år.

Innen folkehelse vil kommunepsykologen bl.a. delta i kommunens plan- og fagutviklingsarbeid, bidra med informasjon til befolkningen og tilby kurs/undervisning.

Kommunepsykologen er del av kommunens kriseteam.

Kontorsted: Helsesenteret i 2.etg.

Hvordan henvise til kommunepsykologen?

Kommunepsykologen er del av kommunens barne- og ungdomsteam. Formålet med teamet er til dels å opprettholde god psykisk helse og å utøve rask psykisk helsehjelp. Teamet består i tillegg av leder helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeider og miljøterapeut. Mer informasjon om hvordan henvende seg til teamet finner du her.

Henvisning benyttes kun dersom det vurderes hensiktsmessig med oppfølging ved psykiske vansker. Ved behov for veiledning/drøfting kan kommunepsykologen kontaktes på telefon eller e-post.