I Balsfjord er det ordfører, varaordfører eller rådmann som kan foreta vigsler.

Hva må brudeparet forberede:

Gyldig prøvingsattest må foreligge på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen.  Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest og den er gyldig i fire måneder fra utstedelsen.

Kommunale rutiner:

Kontakt: ordføreren

Avtale om dato: kan tidligst avtales når prøvingsattest foreligger. 

Søknad om kommunal vielse må være kommet til ordføreren minst 1 måned før selve vielsen.

Sted for vielsen: Balsfjord rådhus, kommunestyresal/formannskapssal eller annet høvelig rom.

Kostnader:

Vielsen er gratis for egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Balsfjord kommune har bare ansvar for selve vielsesritualet.  Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag må organiseres av brudeparet.

Vedlegg:

16.05.2018_Artikkel henvendt til kommende brudepar_Planlegger dere bryllup_Endelig versjon.pdf

16.05.2018_e-post-brev til vigslere om modernisert prøving_endelig versjon.pdf

Rundskriv fra barne og likestillingsdep vedrørende kommunale vigsler.

Lov om ekteskap: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47