Balsfjord kommune har av kommunestyrevedtak den 25.04.2018 innført tvungen renovasjon på eneboliger. Det betyr at alle eiere av eiendommer betale for årsgebyr renovasjon. Vilkår for å kunne få fritak er hvis boligen er ubebodd i minimum 6 måneder sammenhengende som følge av enten utenlandsopphold eller opphold på institusjon. Oppholdene må dokumenteres, og søknad sendes via søknadsskjema på vår hjemmeside. Viser til vår lokale forskrift: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2018-04-25-695?q=renovasjon balsfjord

Tvungen renovasjon gjelder også for fritidseiendommer. Alle hytteeiere har tilgang til å hive avfall i containere og på Stormoen sitt avfallsanlegg og må derfor betale gebyr for fritidsrenovasjon. Dette gjelder også de som både er fastboende og har hytte i Balsfjord. Viser til Fylkesmannens brev til Målselv kommune, datert 16.07.2009, hvor det påpekes at det skal være likebehandling og at tvungen renovasjon betyr at fritidseiendommer skal faktureres for fritidsrenovasjon uavhengig av om eier er bosatt i kommunen eller ikke. Noe annet vil være ulovlig forskjellsbehandling, jf. forurensingslovens § 34.