IMG_5882[1].JPGRevidert arealplanen skal vedtas i kommunestyret i september og planen vil da legge overordnede føringer for all arealbruk i kommunen, både på land og i sjø for de neste 10 år. Arealplanen legges til grunn for seinere søknader om reguleringsplaner og byggesaker. Lovgrunnlaget for revisjon er Plan-og bygningslovens kapittel 11, særlig § 11-5 til § 11-11 (link 2).

Revisjon arealplanen tar utgangspunkt i Samfunnsdelen til kommuneplanen (link 3) og Planprogram for kommuneplanens arealdel til denne (link 4).  Informasjon om eiendom, se (link 5)

For å få en enhetlig behandling må alle innspill til endringer sendes inn på det elektroniske skjemaet nedenfor. Dette gjelder også de som allerede har meddelt innspill. Innspillene vil bli behandlet i kommunen med målsetting om å legge revidert arealplan 2019-2030 ut på høring 5. juni.

Frist for innspill er 27.mars.

For spørsmål, kontakt Arne Rydningen. E-post: arne.rydningen@balsfjord.kommune.no. Telefon: 948 13 153.

Linker:

  1. https://www.balsfjord.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.4968823-448527.html
  2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#KAPITTEL_2-4-2
  3. https://www.balsfjord.kommune.no/kommuneplan-for-balsfjord-kommune-samfunnsdelen.6192550-448321.html
  4. Planprogram for revisjon av arealplanen.
  5. https://kommunekart.com/

Angående kart:

Åpne link til kommunekart - https://kommunekart.com/klient/MidtTroms/. Velg Balsfjord kommune fra nedtrekksmeny. Søk på eiendom (Balsfjord, Gnr/bnr). Zoom til målestokk 50 meter vha plusstegnet.. Marker arealet som skal ha endret formål – bruk funksjonen "påtegning" i menyen øverst til venstre og velg "tegn et polygon"

Bruk utklippsvertøy (app i Windows) for å lage kartutsnitt. Lagre kartutsnittet som .JPEG. Last det så opp i webskjemaet.

Innspillskjema: