Balsfjord kommune har fra høsten 2016 av, innført kjørebok for dispensasjoner fra lov om motorferdsel, hvor det gis begrenset antall turer. Dette på bakgrunn av at Fylkesmannen i samråd med politiet har bedt kommunene om å innføre kjørebok med begrensning på antall turer for å gjøre dispensasjonen mer kontrollerbar. Dette samsvarer også med motorferdsellovens formål som er å regulere motorferdselen. Balsfjord kommune har derfor besluttet som en prøveordning og gi maks 20 turer pr vintersesong, uavhengig av formålet med dispensasjonen, med mindre spesielle grunner taler for at det bør gis flere eller færre turer. Det vil i såfall være en skjønnsmessig vurdering for hvert enkelt tilfelle.

 

Dersom man mener at behovet for motorferdsel dreier seg om mer enn 20 turer, kan man søke om utvidet antall turer når alle turene er brukt. Utfylt kjørebok må da sendes inn sammen med søknaden. Her vil det gjøres en særskilt vurdering for hvert enkelt tilfelle, ut i fra formålet med motorferdselen, skader og ulemper for nærmiljø, natur, dyr og mennesker m.m. Utvidet antall av turer vil kun gjelde pr vintersesong.

 

Prøveordningen gjelder tom 31.12.2019 hvor det vil tas opp til ny vurdering. Alle som har fått tilsendt kjørebok må sende disse inn etter endt vintersesong den 30.04. med frist 31.05 for registrering hos oss.