BKT (Balsfjord kommunalteknikk) har overtatt ansvar for overvann i kommunen. De har jobbet med kartlegging av overvann fra Moan. Arbeidet må ses i sammenheng med at grønnvoll-feltet og området Kirkeveien, da dette ligger nedenfor Moan. Det er gjort tiltak ifht overvannsledning, grøfting og tømming av overvannskummer. Samtidig avdekkes det at det kommer ut mye vann i grunnen over Sagelvassveien (nedenfor Moan og overfor Grønnvoll) som BKT (Balsfjord kommunalteknikk) ikke vet hvor kommer ifra. BKT har bedt Storvatn vannverk ved rørleggermester Jan-Yngve Mathisen undersøke om de har noen lekkasje på sin vannledning. De har ikke oppdaget noen lekkasje.

Bekymring knyttet til at det skal gå ytterligere ras i kirkeveien er meldt NVE (fagmyndighet)

  • Mail sendt 27.09.22
  • Mail sendt 14.10.22 – med forespørsel om befaring

Det er ikke mottatt formelt svar på dette, men det er avtalt befaring 18.10.2022.

Det har også vært muntlig kontakt med NVE pr telefon.

 

Balsfjord kommune utfører supplerende undersøkelser iht det som er beskrevet over, samt inviterer vannverket til møte for å sikre feilsøk av vann.

NVE som fagmyndighet må vurdere fare for at ytterligere ras skal gå iht bekymringsmeldinger. Dette har ikke kommunen kompetanse eller mandat til å gjøre.

Befaring ble utført av NVE sammen med kommunen 18.10.2022.

 

Resultat:

Det framkommer ikke nye momenter som endrer planlagt boreprogram som skjer i uke 46 og områdestabiliteten vurderes som tilstrekkelig for nåværende bebyggelse.