Helsedirektoratet har utformet en nettside rettet mot kommunene om lokalt folkehelsearbeid, med særlig fokus på folkehelsetiltak. Med denne nettsiden ønsker vi å støtte kommunenes folkehelsearbeid, ved å gi en oversikt over kunnskap om helsens påvirkningsfaktorer, aktuelle virkemidler og lovverk, samt gode eksempler på tiltak som er med på å fremme befolkningens helse. Nettsiden er også relevant for regionalt nivå.

Nettsiden finner dere her:

http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsekommune-veivisere-i-lokalt-folkehelsearbeid/Sider/default.aspx

Utgangspunktet for nettsiden og temaene som omhandles er § 7 Folkehelsetiltak i folkehelseloven.

Per i dag omhandler nettsiden følgende temaer; økonomi, arbeid, bolig, fysisk aktivitet, fysisk miljø, skader og ulykker, alkohol og tobakk. I tillegg er det artikler som gjelder det systematiske folkehelsearbeidet. Etter hvert vil siden bli supplert med informasjon om temaene utdanning, ernæring, psykisk helse og seksuell helse.