Malangseidet skole ble ilagt bruksnekt av branntilsynet august 2019 og følgelig stengt umiddelbart. Elevene er overført til Sand skole.  
 
Elevtallet i Malangseidet skolekrets er synkende, og skolebygget har behov for flere utbedringer for å kunne tas i bruk. Det har ikke lyktes kommunen å få noen til å ta på seg oppdragene med å utbedre skolebygget i henhold til pålegg fra branntilsynet.  Det vurderes derfor hvorvidt skolekrets Malangseidet skal slås sammen med skolekrets Sand og skolested skal være Sand skole.  
 
Endring av kommunens skolekretsgrenser er en forskriftsendring, og saken skal derfor sendes ut på høring.  
 
Høringsnotatet sendes FAU og SU ved Sand og Malangseidet skole, foreldreråd og SU i Malangen barnehage, Ungdomsrådet i Balsfjord, og legges ut på kommunens nettsider.  Det bes om innspill til vurderingen av hvorvidt skolekretsgrensene skal sammenslås og at skolested skal være Sand skole.   
 
Høringsfrist settes til 4 uker og innspill sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no innen utgangen av april 2020 og merkes sak 20/58. 
 
 
Lillian Pedersen 
Fungerende rådmann 

Synne Gjerdrum 
Rådgiver oppvekst og kultur