Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. mars:

Flyktninger fra Ukraina til Balsfjord

Har kommunen behov for private boliger til bosetting av flyktninger? Det er kommunens ansvar å sk... Les mer

Høringer og kunngjøringer

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - detaljregulering Malangen skole, PlanID 274

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Balsfjord kommunestyre, den 30.06.2022 i sak 067/22, vedtatt reguleringsplan 5422-274 Malangen skole.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøring.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny skole på Meistervik.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages, jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9, samt Forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager må sendes skriftlig via e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller som brev til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Klagefrist er satt tre uker etter denne kunngjøring.

Plankart Malangen skole

Kunngjøring av planendringer for PID137 - Skutvik Øvre

Balsfjord kommune kunngjør to planendringer som har blitt gjort for detaljreguleringen Skutvik Øvre (med plan-ID 5422-137). Endringer er gjennomført i tråd med bestemmelser i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. 

bilde

Kunngjøring av offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022-2032

Vi viser til igangsettelse av planarbeid for Kommuneplanens arealdel 2020-2032. I forbindelse med utarbeiding av kommuneplan, sendes planforslag på høring, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.

For mer informasjon om planforslaget og innsyn i plandokumentene vises det til dokumentene som ligger vedlagt denne nettannonsen.

Planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, planprogram og saksfremlegg til politisk førstegangsbehandling er også å finne i papirformat hos kommunens Servicetorg på adresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Skjermbilde

Offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering for Høyset (Plan-ID 272)

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune forslag til detaljregulering PID272 Høyset om omfatter deler av eiendom med gårds- og bruksnummer 43/24, ut til offentlig ettersyn. Forlaget er også sendt på høring til berørte myndigheter, organisasjoner og naboer, mv.

Hensikten med den foreslåtte reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ishotell med tilhørende servicebygg, restaurant, parkeringsplasser og hytter til utleie. For mer informasjon om planforslag vises det til plandokumentene som ligger vedlagt denne annonsen. 

Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt saksfremlegg til politisk førstegangsbehandling kan også leses i papirutgave hos kommunens Servicetorg (adresse: Balsfjord rådhus, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes). 

høyset

Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering Malangen skole, PlanID 274

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering PID274 Malangen skole som omfatter eiendommer med gårds- og bruksnumrene, 90/7, 90/12, 90/126, 90/135-137, 90/159 ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 02.06.2022. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny skole på Meistervik.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Detaljreguleringen er lagt ut til offentlig ettersyn av Balsfjord kommune ved enhet for plan og landbruk.

planid274