Areal+ har på vegne av KIFØR AS fremmet forslag til reguleringsplan for Tømmervika. Hensikten med reguleringsplanen er å utvide det eksiterende hyttefeltet, justere tomtegrenser og oppdatere planen. Det vil også legges til rette for etablering av naustområde med småbåtanlegg og et område for utleiehytter.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til:
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes eller til postmottak@balsfjord.kommune.no innen 07.11.2022.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Saksframlegg m/politisk vedtak
ROS-analyse
Vegplan Tømmervika
Rapport områdestabilitet
Overvannsplan
Helningskart
Marinarkeologisk befaringsrapport
Innkomne merknader ved varsel om oppstart