Arealdelen bygger opp under hovedmålene i Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 6.des 2018. Plandokumentene er utarbeidet i tråd med statlige forventninger til kommunal planlegging, plan- og bygningsloven, forskrift konsekvensutredninger, samt annet lovverk som gir føringer for kommunal planlegging.

Kommuneplanens arealdel består av:

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning (KU) og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Planbestemmelser og retningslinjer

Plankart

Kart for landbrukets kjerneområder

Intensjonen med høring av kommuneplanens arealdel er å sikre befolkning, næringsliv, berørte parter og interessenter oversikt over endringer i eksisterende arealdel til kommuneplanen 2011- 2021, samt mulighet for å innvirke på planen før endelig godkjenning.  

Plandokumentene vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside og i kommunens servicetorg. Ta kontakt med kommunens servicetorg dersom dokumentene ønskes tilsendt. For sektormyndigheter og andre identifiserte interessenter oversendes dokumentene i saken elektronisk.

Høringsutkastet til kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig ettersyn av Balsfjord kommune.

Høringsfristen er satt til 7. mai 2020.

Merknader til høringsutkastet rettes til:

Balsfjord kommune                                                
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

postmottak@balsfjord.kommune.no